Vizita Kortezia Hosi Xefe Misaun Australia Iha Timor-Leste Mai edifisio RHTO

Fulan Junhu 2023 Vizita Kortezia Hosi Sra. Caitlin Wilson, Xefe Misaun Australia Iha Timor-Leste Ka Embaixadora Interina Australia Iha Timor-Leste.
Vizita kortezia hosi Sra. Caitlin Wilson, Xefe Misaun Australia iha Timor-Leste ka
Embaixadora Interina Australia iha Timor-Leste, Sra. Rebecca Dodd, Konseleira ba Dezenvolvimentu & Umanu no Mana Gedrudes da Silva (Getty), Koordenadora Senior ba Edukasaun no Inkluzaun Defisiensia mai Vizita Ra’es Hadomi Timor Oan (RHTO).
Liu husi vizita ne’e, RHTO aprezenta progresu no susesu servisu nian ba Xefe Misaun iha Timor-Leste ho komitiva aumesmu tenpu vizita mós grupu ofisina inkluzivu, resiklazen no kustura.

Sra. Caitlin ho komitiva apresia ba servisu sira ne’ebé maka RHTO hala’o hodi luta ba direitu ema ho defisiénsia no inkluzaun defisiénsia iha Timor-Leste.
RHTO apresia no hato’o obrigadu ba Governu Australia nia apoia ba Governu Timor-Leste, iha Setor Dezenvolvimentu Inkluzivu liliu iha Setor Inkluzaun Defisiénsia iha Timor-Leste ba RHTO nia servisu sira durante tinan barak nia laran.
Sra. Caitlin, afirma Governu Australia sei mantein apoia no servisu hamutuk iha futuru.

Media RHTO