Ekipa RHTO hamutuk ho GMNTV

Ekipa RHTO hamutuk ho GMNTV halo kobertura ba ema ho defisiensia Ligadu ba implikasaun Serka sanitaria no Konfinamentu obrigatirio nebe difisil Ema hodi hetan ba nesesidade baziku ba Familia nebe Hela hamutuk iha Uma Ida mais/menus 23 inklui Ina Ema adultu,labarik no inklui mos Ema ho defisiensia nain tolu, Familia susar atu hetan aihan nebe naton hodi sustenta familia iha Serka sanitario no Konfinamentu obrigatirio ne’e Tamba familia refere depende deit ba to’os nebe sira halo,, no Sira depende deit ba Osan nebe membru familia Nudar Aman hetan Fulan Fulan husi Governo (Veteranos) maibe ne’e la too Tamba Hela hamutuk Uma laran barak,iha suku Bekora,Aldeia Mota Ulun,postu Cristo Rei, Munisipiu Dili,18/03/2021